ST-web-bg-002_edited_edited.jpg

เกี่ยวกับเรา

SANGTHAI METALSHEET

ST-Logo-main500x500.png

แสงไทยเมทัลชีท ใช้สัญลักษณ์ภายใต้แบรนด์สินค้า ตราเสือ ได้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่‹างต่อเนื่องควบคู่‹กับการสร้างมาตรฐานต่าง ๆ

ปัจจุบันแสงไทยเมทัลชีท ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1128 - 2562) และมาตรฐานระบบบริหาร คุณภาพ (ISO9001 : 2015)

อีกทั้งยังสรรหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ ปี

70239.jpg

นับตั้งแต‹ปีแรกที่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ แสงไทยเมทัลชีทก็ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในลักษณะรูปแบบโรงงานผลิตพร้อมโชว์รูมจัดจำหน่‹าย และทีมบริการหลังการขายครบจบในที่เดียว

 

ซึ่งในปัจจุบันแสงไทยแสงไทยเมทัลชีท มีสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ของประเทศไทย ได้Œแก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี หนองบัวลำภู สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครปฐม ชลบุรี อีกทั้งยังมีโครงการที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ปี เพื่อจะได้ให้บริการทั่วถึงลูกค้าคนไทยทั่วทั้งประเทศ

ด้วยการที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจหลังคาเหล็ก (เมทัลชีท) METAL SHEET มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี แสงไทยเมทัลชีทถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดัน อุตสาหกรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการสร้างความรับรู้ สร้างความนิยม การให้ความรู้ใน ตัวผลิตภัณ์หลังคาเหล็ก (METAL SHEET)และนำไป สู่การใช้Œเพื่�่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ทำให้ปัจจุ�บัน หลังคาเหล็ก เมทัลชีท(METAL SHEET) ได้Œเข้ามาทดแทน หลังคาประเภทอื่นๆ ที่ใช้กันในอดีตเกือบทุกพื้�้นที่ในประเทศไทย

แสงไทยเมทัลชีท

แสงไทยเมทัลชีท ได้Œก่อตั้งโรงงานแห่งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต

จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) ซึ่งผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มาตรฐานสากล ใช้สำหรับโรงงานโกดังเก็บสินค้า ฟาร์มปศุสัตว์ อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย เป็šนต้น

49447.jpg

ปรัชญา ความคิดในการดำเนินธุรกิจ

ปรัชญา แนวคิดที่ว่านี้ คือ การให้คุณค่ากับสิ่ง 2 สิ่ง  งาน และ คน

      “การให้คุณค่ากับงาน” 

เสมือนว่า งานสร้างชีวิต หรืออาจเรียกได้ว่า หลังคาสร้างชีวิตเรา

เรามีชีวิตที่ดีได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลังคานี้ ความรู้สึกในคุณค่านี้ เรายึดมั่นมาโดยตลอด เป็นพลังและผลักดัน ให้เราทำงาน เรียนรู้ และพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน เพื่อให้องค์กรเติบโตต่อไป

     “การให้คุณค่ากับคน”  

คนในที่นี้ คือ แสงไทยทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ทุกคนล้วนมีความสำคัญ เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินอยู่และเติบโตต่อไปในอนาคต ดังนั้นชีวิตและความสุขในการทำงานของทุกคนจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราทำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจกลุ่มโรงรีดหลังคาเหล็ก

ในประเทศไทยอย่างมั่นคง

และยั่งยืน

นายทัศพงษ์ สง่ามงคลศรี

ประธานกรรมการ
President